PIKNIK

Jutro z okazji Dnia Dziecka wybierzemy się w trakcie lekcji na piknik. Proszę pamiętać o nakryciach głowy dla dzieci i nasmarowaniu ciała kremem z filtrem. Można przynieść koc.

Znalezione obrazy dla zapytania piknik na trawie

WYCIECZKA- ZŁOTY STOK

« 1 z 2 »

CO NAS CZEKA DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO? SPRAWDZIANY WIADOMOŚCI

SPRAWDZIANY WIADOMOŚCI DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO

Znalezione obrazy dla zapytania test

Edukacja wczesnoszkolna (30.05.2017r.)

Uczeń:

 • zna prawa dziecka;
 • wyraża uczucia i umie ocenić postępowanie innych;
 • zna symbole narodowe;
 • układa teksty życzeń w odpowiedniej kolejności;
 • potrafi wykorzystać informacje zawarte w zaproszeniu, czyta ze zrozumieniem;
 • uzupełnia tekst z lukami odpowiednimi przymiotnikami;
 • zna ogólne cechy ptaków;
 • zna typowe polskie ryby i ptaki;
 • wykonuje starannie rysunek na zadany temat.

Edukacja matematyczna (25.05.2017r.):

Uczeń:

 • umie zapisać datę i orientuje się w kolejności dni tygodnia;
 • dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100;
 • rozwiązuje równanie z jednym okienkiem:
 • oblicza łączną cenę biletów;
 • wykonuje obliczenia zegarowe w zakresie godzin i minut;
 • oblicza łączną wagę produktów;
 • porównuje temperaturę na termometrach;
 • zna nominały będących w obiegu pieniędzy.

J. angielski (9.06.2017r.):

Uczeń:

 • zna nazwy potraw: bread, soup, pizza, cereal, toast, ice cream;
 • zna nazwy liczebników w zakresie 1-20 i potrafi je zapisać;
 • zna nazwy kolorów.

Sprawdzian końcowo roczny klas II (7.06.2017r.)

Uczeń:

 • czyta uważnie tekst i wykonuje polecenia związane z jego treścią;
 • potrafi znaleźć w tekście potrzebne informacje;
 • odpowiada pełnymi zdaniami na pytania, pamięta o zasadach ortograficznych i interpunkcyjnych;
 • wypisuje z tekstu rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki;
 •  potrafi określić w jakiej liczbie są podane wyrazy (pojedyncza/mnoga);
 • określa rodzaj podanych wyrazów (żeński, męski, nijaki);
 • potrafi rozwijać zdania i układać zdania z rozsypanek wyrazowych;
 • układa wyrazy w porządku alfabetycznym;
 • dopisuje wyrazy o znaczeniu przeciwnym;
 • potrafi rozwiązywać proste zagadki;
 • zna nazwy ptaków i ssaków hodowanych na wsi;
 • oblicza iloczyny i ilorazy w poznanym zakresie;
 • dodaje i odejmuje w zakresie 100;
 • rozwiązuje proste zadania z treścią;
 •  posługuje się określeniami: litr, złotówka, kilogram, dekagram;
 •  potrafi zamienić cyfry rzymskie na arabskie;
 • zaznacza godziny na zegarach.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IZBICKU